Biuletyn Informacji Publicznej

 • O jednostce

 • Kontakt

 • Kierownictwo

 • Statut

 • Struktura

 • Majątek

 • Budżet

 • Oferty Pracy

 • Zamówienia

  • 2017
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
O jednostce

Muzeum Zamek w Oświęcimiu  z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Zamkowej 1 jest samorządową instytucją kultury wpisaną, w dniu 27. 11. 2009 roku, do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta Oświęcim, pod pozycją MZ/3/09, posiadającą osobowość prawną i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 13, poz. 123 z p. zm.), ustawy z dn.21 listopada 1996r. o muzeach ( Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz.24 z p.zm.),  statutu nadanego przez Radę Miasta Oświęcim oraz regulaminu organizacyjnego.

 

 

 

 

Kontakt

nazwa podmiotu: Muzeum Zamek w Oświęcimiu

województwo: małopolskie

powiat: oświęcimski

miasto: Oświęcim

ulica: Zamkowa

lokal: 1

tel.: 33/842-44-27; fax.: 33/ 842 44 27 (wew.24)

www: muzeum-zamek.pl

e-mail: muzeum@muzeum-zamek.pl

regon: 121104295

NIP: 549-238-74-43

konto: Bank Spółdzielczy w Zatorze, nr:  11 8136 0000 0030 5974 2000 0010

 

Kierownictwo

Na czele Muzeum stoi dyrektor powoływany przez Prezydenta Miasta Oświęcim.

dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu – Wioletta Oleś
tel.: 33/842 44 27
e-mail: wiola.oles@muzeum-zamek.pl


PROGRAM DZIAŁANIA MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU 2020-2026

Statut

Uchwała Nr LVI/589/09
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym, art. 9
ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996r.
uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 1 stycznia 2010 r. powołuje się samorządową instytucję kultury pn. Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
§ 2
Uchwala się statut pn. Muzeum Zamek w Oświęcimiu w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr LVI/589/09
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 2009 r.

STATUT
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu, którego misją jest popularyzowanie historii Ziemi
Oświęcimskiej, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z p. zm.),
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z p. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.),
4) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Oświęcim.
2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, która z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora, uzyskuje osobowość prawną.
3. Siedzibą Muzeum jest miasto Oświęcim, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
4. Muzeum używa okrągłej pieczęci z herbem miasta Oświęcim w środku i z napisem
w otoku „Muzeum Zamek w Oświęcimiu”.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§ 3.
1. Zadaniem Muzeum jest gromadzenie zbiorów i zabytków Miasta Oświęcim i Ziemi
Oświęcimskiej.
2. Cele działalności Muzeum, wynikające z art. 1 ustawy o muzeach, Muzeum realizuje poprzez:
1) gromadzenie zbiorów nabywanych w szczególności poprzez zakupy, darowizny,
zapisy;
2) udostępnianie gromadzonych zbiorów poprzez wystawy czasowe;
3) przyjmowanie i użyczanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
4) organizowanie i prowadzenie działalności badawczej, ekspedycji naukowych, prac
wykopaliskowych;
5) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej, wydawniczej;
6) zabezpieczanie i konserwację zbiorów, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych, przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
7) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych
i multimedialnych, filmów, projektów multimedialnych oraz programów komputerowych z zakresu swojej działalności;
8) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, zjazdów lub spotkań oraz innych imprez kulturalnych, związanych z zakresem swojej działalności.
3. Muzeum gromadzi zbiory w szczególności w zakresie:
1) zabytków techniki,
2) zabytków geologicznych;
3) materiałów dokumentacyjnych;
4) bibliografii i księgozbiorów;
5) fotografii;
6) map i planów;
7) sztandarów;
8) dzieł artystycznych lokalnych twórców (malarstwo, rzeźba, grafika).
4. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, nauki lub edukacji, organami administracji samorządowej i państwowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

§ 4.
Muzeum może uczestniczyć w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów
samorządowych i rządowych.
ROZDZIAŁ III
ORGAN ZARZĄDZAJĄCY MUZEUM

§ 5.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a bezpośredni nadzór sprawuje Prezydent Miasta Oświęcim.

§ 6.
1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, powoływany przez Prezydenta Miasta Oświęcim
na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Kandydat na Dyrektora może zostać wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje Muzeum na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy prowadzenie prac przygotowawczych,
programowych i inwestycyjnych zmierzających do zakończenia procesu organizowania Muzeum, otwarcia wystawy stałej i udostępnienia Muzeum publiczności.
5. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.4, do Dyrektora należy
w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych;
pracowniczych, administracyjnych i technicznych;
2) nadzór nad gromadzonymi zbiorami i majątkiem Muzeum;
3) przedstawienie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami
finansowymi i materiałowymi;
5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów, decyzji oraz
zawieranie umów;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
§ 7
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
§ 8
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, która składa się z 6 osób.
2. Członków Rady Muzeum powołuje Organizator.
3. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
4. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM

§ 9
1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum z uwzględnieniem
wysokości dotacji Organizatora oraz przychodów własnych Muzeum.
3. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów zawartych
w statucie.
4. Środki niezbędne do prowadzenia działalności Muzeum zapewnia Organizator.
5. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
1) wynajmu pomieszczeń,
2) organizacji imprez zleconych.
6. Środki uzyskane z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 5 mogą być
wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

ROZDZIAŁ V
POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, LIKWIDACJA MUZEUM

§ 10
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miasta Oświęcim
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU MUZEUM

§ 11
1. Niniejszy Statut Muzeum zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o muzeach obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.
2. Zmiany w Statucie wymagają trybu właściwego dla jego nadania.

MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU

Muzeum Zamek w Oświęcimiu rozpoczęło swoją działalność zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 1 stycznia 2010 roku. Jednakże początki muzeum związane są  z działalnością Zbiorów Historyczno – Etnograficznych, które zostały utworzone w 1993 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury, a od 1996 roku do 2009 roku funkcjonowały jako jeden z działów Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Zbiory Historyczno – Etnograficzne od początku swej działalności miały za zadanie przybliżanie współczesnym i przekazywanie nowym pokoleniom dziedzictwa przeszłości miasta Oświęcimia i okolic. Cel ten realizowany jest poprzez gromadzenie i przechowywanie pamiątek  związanych z dziejami miasta z zakresu historii, etnografii, archeologii, sztuki.

Zbiory muzeum rozrastały się  dzięki pasji mieszkańców, kolekcjonerów oraz sympatyków, którzy dążyli do utworzenia muzeum miejskiego. W kolekcji muzeum znajdują  się dokumenty, pieczęcie, numizmaty, mapy, książki, fotografie, przedmioty użytku codziennego, zabytki archeologiczne. Do cennych eksponatów należy średniowieczna płyta nagrobna Mikołaja Myszkowskiego, miecz rycerski z XV wieku, mapa księstwa oświęcimskiego i zatorskiego z XVI wieku oraz kolekcja kart pocztowych z widokami miasta z okresu galicyjskiego i międzywojennego. Większość eksponatów prezentowana jest na stałej wystawie, której część można już oglądać  od grudnia 2008r. Przedstawia ona codzienne życie mieszkańców przedwojennego miasta. Można tutaj oglądać wystrój kuchni, gabinetu  Aleksandra Orłowskiego, jadalni oraz pokoje rodziny żydowskiej i katolickiej. Prezentację wzbogacają fotografie dawnych mieszkańców Oświęcimia i okolic. Ta część ekspozycji zostanie uzupełniona o część historyczną ukazującą przeszłość miasta z przełomu XIX i XX wieku.

Z historią Oświęcimia nierozerwalnie związana jest także historia miejsca, w którym muzeum ma swoją siedzibę. Zamek oświęcimski wraz z wieżą, murami obronnymi oraz zabudową wzgórza zamkowego stanowi jeden z ważniejszych zabytków miasta poświadczających jego osiemsetletnie korzenie. Jest miejscem ważnych wydarzeń w historii miasta, spełnia funkcje reprezentacyjne, kulturalne i edukacyjne.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu pracuje nad wzbogaceniem swej kolekcji, z czym wiąże się nieustanne poszukiwanie nowych eksponatów i pamiątek związanych z historią  Oświęcimia.

Struktura

Regulamin organizacyjny Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, którego misją jest popularyzowanie historii Ziemi Oświęcimskiej, zwane dalej „Muzeum Zamek”, działa w szczególności na podstawie:

 1. uchwały Nr LVI/589/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2009r.;

 2. statutu Muzeum Zamek w Oświęcimiu ;

 3. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 12 z p. zm.);

 4. ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 z p. zm.);

 5. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.).

§2

 1. Organizatorem Muzeum Zamek jest Gmina Miasto Oświęcim.

 2. Muzeum Zamek jest samorządową instytucją kultury, która z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora, uzyskuje osobowość prawną.

 3. Miasto Oświęcim, które utworzyło Muzeum Zamek zapewnia środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

 4. Siedzibą Muzeum jest miasto Oświęcim, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 5. Muzeum mieści się w obiekcie: Zamek w Oświęcimiu, przy ulicy Zamkowej 1.

 6. Muzeum Zamek używa okrągłej pieczęci z herbem Miasta Oświęcim w środku i
  z napisem w otoku „Muzeum Zamek w Oświęcimiu”.

 7. Regulamin organizacyjny Muzeum Zamek w Oświęcimiu określa jego organizację wewnętrzną, oraz główne zadania działów Muzeum i obowiązki zatrudnionych
  w Muzeum pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

 8. Regulamin organizacyjny Muzeum Zamek w Oświęcimiu nadawany jest przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział II
Cele i zadania muzeum.


§3

 1. Zadaniem Muzeum Zamek jest gromadzenie zbiorów i zabytków Miasta Oświęcimia oraz Ziemi Oświęcimskiej.

 2. Cele działalności Muzeum, wynikające z art. 1 ustawy o muzeach, Muzeum realizuje poprzez:

 3. gromadzenie zbiorów nabywanych w szczególności poprzez zakupy, darowizny, zapisy;

 4. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;

 5. przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

 6. udostępnianie gromadzonych zbiorów poprzez wystawy stałe i czasowe;

 7. udostępnienie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

 8. przyjmowanie i użyczanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

 9. organizowanie i prowadzenie działalności badawczej, ekspedycji naukowych, prac wykopaliskowych;

 10. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej i wydawniczej;

 11. zabezpieczenie i konserwację zbiorów, zabezpieczenie stanowisk archeologicznych, przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

 12. opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictwa drukowanych
  i multimedialnych, filmów, projektów multimedialnych oraz programów komputerowych z zakresu swojej działalności;

 1. współdziałanie z instytucjami i organizacjami, których działalność jest zbliżona do zadań muzeum;

 2. organizowanie lub współorganizowanie konferencji, zjazdów lub spotkań oraz innych imprez kulturalnych, związanych z zakresem swojej działalności.

Rozdział III
Zasady kierowania i zarządzania muzeum.


§4

 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 2. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Oświęcim.

 3. Dyrektor zarządza i kieruje Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

 4. W części spraw finansowo – księgowych i gospodarczych Muzeum, dyrektor współpracuje z głównym księgowym Muzeum.

 5. Oświadczenia w imieniu Muzeum w zakresie jego praw, obowiązków, spraw finansowych i innych zobowiązań tego typu składają dyrektor i główny księgowy,
  a w razie ich nieobecności osoby upoważnione przez Dyrektora.

 6. Obieg dokumentów w Muzeum oraz sprawy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i zbiorów, ochroną ppoż. i zasadami pełnienia dozoru, regulują wewnętrzne zarządzenia wprowadzone przez dyrektora Muzeum.

Rozdział IV
Organizacja Muzeum.


§5

Dyrekcja i kierownictwo Muzeum:

 1. Dyrektor

 2. Główny Księgowy

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:

 1. Dział Historii Miasta

 2. Dział Upowszechniania i Promocji Muzeum

 3. Dział Administracyjny

 4. Dział Księgowości

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.

Rozdział V
Podstawowe zadania działów i obowiązki zatrudnionych w Muzeum pracowników.


§6

 1. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Organizator – Prezydent Miasta Oświęcim.

 2. Do podstawowych obowiązków dyrektora Muzeum Zamek w Oświęcimiu należy w szczególności:

 1. kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych i organizacyjnych; pracowniczych, administracyjnych i technicznych;

 2. nadzór nad gromadzonymi zbiorami i majątkiem Muzeum;

 3. przedstawienie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych
  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

 4. czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;

 5. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów, decyzji oraz zawieranie umów;

 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum Zamek oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§7

 1. Głównego księgowego Muzeum zatrudnia i zwalnia dyrektor Muzeum.

 2. Główny księgowy Muzeum jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo – rzeczowej Muzeum, prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Do zadań głównego księgowego należy:

 1. opracowywanie rocznych planów finansowych;

 2. wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości za wyjątkiem przeprowadzania inwentaryzacji w formie spisu z natury;

 1. ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów finansowych;

 2. dokonywanie operacji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 3. prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej obejmującej całokształt działalności Muzeum;

 4. prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników oraz terminowe dokonywanie wypłat;

 5. sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej;

 6. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;

 7. nadzór nad celowością wydatków, bezpośrednie informowanie dyrektora w powyższym zakresie;

 8. wystawianie rachunków za usługi świadczone przez Muzeum;

 9. inne zadania finansowe zlecone przez dyrektora Muzeum dotyczące funkcjonowania placówki.

§8


Komórki organizacyjne wykonują, każda w swoim zakresie działania, zadania wynikające z ustawy i ustaleń oraz programu działania.


§9

 1. Dział Upowszechniania i Promocji Muzeum organizuje i koordynuje działalność popularyzatorską i edukacyjną muzeum. Do zadań działu w szczególności należy:

 2. prowadzenie działalności dokumentacyjnej, kolekcjonerskiej, wystawienniczej i dydaktyczno – oświatowej w zakresie swojej specjalizacji,

 3. sprawowanie nadzoru nad wystawami stałymi i czasowymi w muzeum,

 4. organizowanie i koordynowanie działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej w muzeum, zapewnianie obsługi wystaw, organizacja lekcji muzealnych,

 5. kolportaż informatorów, wydawnictw, organizacja kampanii reklamowych i promocyjnych,

 6. nadzorowanie właściwego utrzymania wystaw i ich sezonowego i obrzędowego wystroju oraz zieleni na wystawach,

 7. organizacja skupu towarów przeznaczonych do sprzedaży w sklepie muzealnym (sztuka ludowa, pamiątki, wydawnictwa),

 8. organizacja i przygotowanie programów merytorycznych imprez, zapewnienie obsługi wystaw i imprez.

§10


Dział Administracyjny zajmuje się realizacją zadań działu wynikających z programu działania Muzeum:

 1. prowadzenie spraw kadrowych i dyscypliny pracy, a w szczególności:

 2. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników;

 3. opracowanie zasad czasu pracy- wg obowiązujących przepisów;

 4. rozliczanie kart czasu pracy wszystkich pracowników;

 5. planowanie urlopów, ich kontrola i rozliczanie;

 6. kierowanie na badania lekarskie, ewidencja, dokumentacja;

 7. zapoznanie pracowników z regulaminem pracy;

 8. wydawanie delegacji służbowych;

 9. współpraca z Działami Muzeum i Radcą Prawnym;

 10. gromadzenie przepisów normatywnych i zapoznanie z nimi pracowników Muzeum;

 11. wykonywanie druków i materiałów służbowych na potrzeby Muzeum;

 12. zaopatrzenie i rozliczenie materiałów biurowych na potrzeby Muzeum;

 13. poczta (zakup znaczków, wysyłka listów, paczek, przesyłek);

 14. organizacja transportu;

 15. organizacja i obsługa imprez kulturalnych;

 16. sprawy zlecone przez dyrekcję Muzeum dotyczące funkcjonowania placówki.

§11

Dział Historii Miasta

 1. prowadzi dokumentację podstawową, wynikającą z rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26.VIII.1997 w sprawie prowadzenia zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach z p. zm.,a w szczególności:

 2. księgi inwentarzowej, kart ewidencyjnych zbiorów, uzupełniania wpisów w księdze ruchu muzealiów;

 3. gromadzi dobra kultury z zakresu historii i sztuki Miasta Oświęcim oraz ziemi oświęcimskiej;

 4. gromadzi dzieła sztuki drogą badań terenowych, zakupów i darowizn, opracowuje je naukowo i czuwa nad ich właściwym przechowywaniem oraz konserwowaniem,

 5. gromadzi i przechowuje dokumentację konserwatorską i dokumentację fotograficzną,(negatywy, pozytywy, diapozytywy) muzealiów będących pod opieką działu,

 6. prowadzi badania nad dziejami miasta i regionu,

 7. przechowuje gromadzone muzealia w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,

 8. współdziała z instytucjami, organizacjami, których działalność jest zbliżona do zadań tego działu,

 9. kieruje i zajmuje się obsługą ruchu turystycznego,

 10. prowadzi sprawozdawczość w zakresie inwentaryzacji i stanu zbiorów, prowadzi sprawy związane z ruchem muzealiów (udostępnianie zbiorów własnych oraz wypożyczanie od innych muzeów).

Rozdział VI

Ogólne obowiązki i uprawnienia pracowników.

§12

  1. Każdy pracownik podlega bezpośrednio dyrektorowi Muzeum, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe, i przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.

  2. Obowiązki i uprawnienia pracownika określa imienny zakres czynności.

  3. Niezależnie od zajmowanego stanowiska każdy pracownik obowiązany jest wykonywać sumiennie i prawidłowo powierzone mu obowiązki.

  4. W sprawach przedkładanych przełożonemu obowiązany jest do:

 • zebrania wyczerpujących danych i faktów towarzyszących sprawie

 • przygotowania projektu załatwiania sprawy

 • przedłożenia sprawy we właściwym czasie do podpisu lub załatwienia sprawy w inny sposób

 • dopilnowania dodatkowych czynności, o ile są potrzebne dla ostatecznego załatwienia spraw.

  1. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania drogi służbowej przy załatwianiu wszelkich spraw.

  2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń przełożonego oraz przepisów prawa regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje.

  3. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych, wynikających z przepisów bhp, p.poż, regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego.

  4. Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mu mieniem oraz rozliczanie się z obrotu tym mieniem – w myśl obowiązujących przepisów.

   Naruszenie obowiązujących przepisów, przekroczenie kompetencji, niedopełnienie obowiązków służbowych przez pracownika niezależnie od odpowiedzialności porządkowej z kodeksem pracy może być podstawą odpowiedzialności cywilnej instytucji i osób.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.


§13

1. Oświadczenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Muzeum wymagają dla swej ważności łącznego podpisu dwóch upoważnionych osób.
2. Informacji w sprawach dotyczących całości działania Muzeum udziela dyrektor lub upoważnieni przez niego pracownicy. Zasada ta dotyczy również współpracy ze środkami masowego przekazu.


§14


Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor.
Zmiany w Regulaminie wprowadzone są w trybie przewidzianym do nadania.

§15


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Majątek

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu – stan na dzień 01.01.2019 r. wynosi: 2 574 032,54 zł

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu – stan na dzień 01.01.2018 r. wynosi: 775 448,03 zł

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu – stan na dzień 01.01.2017 r. wynosi: 767 308,00 zł

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu – stan na dzień 01.01.2016 r. wynosi: 800 746,67 zł

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu – stan na dzień 01.01.2015 r. wynosi: 900 852,75 zł

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu – stan na dzień 01.01.2014 r. wynosi: 1 005 019,70 zł

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu – stan na dzień 01.01.2013 r. wynosi: 285 603,16 zł

 

Majątek Muzeum – stan na 31.12.2012r.
Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na dzień 31.12.2012 wynosi: 285 603,16 zł

Majątek Muzeum – stan na 31.12.2011r.

Majątek Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) na dzień 31.12.2011r. wynosi:  214 476,58 zł.
w tym:
– eksponaty: 115 765,19zł.

– Wykonanie wydatków:

a)
Sprawozdanie z wykonania wydatkó wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2011 rok

b) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu  za 2011 rok w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym: część 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu za 2011 rok w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym: część 2

Budżet

Budżet 2019
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2019 rok wynosi: 2 146 830,00 zł

W tym:
– Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Oświęcim: 1 680 830,00 zł
– Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 100 000,00 zł
– Przychody własne: 66 000,00 zł
– Inne: 300 000,00 zł

Budżet 2018
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2018 rok wynosi: 3 721 642,00 zł

W tym:
– Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Oświęcim: 1 202 970,00 zł
– Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 2 110 000,00 zł
– Przychody własne: 33 000,00 zł
– Inne: 375 672,00 zł

Budżet 2017
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2017 rok wynosi: 1 481 076,00 zł
W tym:
– Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Oświęcim: 1 218 576,00 zł
– Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 78 000,00 zł
– Przychody własne: 25 000,00 zł
– Inne: 159 500,00 zł

Budżet 2016
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok wynosi: 1 218 328,00 zł
W tym:
– Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Oświęcim: 1 073 328,00 zł
– Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 120 000,00 zł
– Przychody własne: 24 500,00 zł
– Inne: 500,00 zł

Budżet 2015
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2015 rok wynosi: 1 000 000,00 zł
W tym:
– Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Oświęcim: 938 000,00 zł
– Dotacja celowa na realizację zadania: 60 000,00
– Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 40 000,00 zł
– Przychody własne: 21 000,00 zł
– Inne: 1 000,00 zł

Budżet 2014
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2014 rok wynosi: 924 448,00 zł
W tym:
– Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Oświęcim: 829 443,00 zł
– Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 80 000,00 zł

– Przychody własne: 15 005.00 zł

Budżet 2013
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2013 rok wynosi: 1 246 557,00 zł
W tym:
– Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Oświęcim: 731 557,00 zł
– Dotacja celowa na realizację zadania: 60 000,00
-Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 400 000,00 zł
– Przychody własne: 50 000,00
– Inne: 5 000,00 zł
Budżet 2012
Budżet Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2012 rok wynosił: 941 552,42 zł
W tym:
– Wysokość dotacji podmiotowej z budżetu miasta Oświęcim: 710 596,00 zł
– Dotacja celowa na realizację zadania: 41 358,00 zł
– Dotacja celowa – finansowanie wydatków majątkowych: 122 207,00 zł
– Przychody własne: 63 696,60 zł
– Inne: 3 694,82 zł

Oferty Pracy

Praca w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Aktualnie poszukujemy pracowników na poniższe stanowiska:


REKRUTACJA  ZAKOŃCZONA!

Asystent Muzealny – Archeolog

Szczegóły oferty pracy

Zamówienia
ROK 2013

Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem lokalu użytkowego przy ul. Zamkowej 1.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 391554-2013 o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Aranżacja wystroju sali reprezentacyjnej w zamku oświęcimskim wraz z holem w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowa 1 w Oświęcimiu – zamówienie dodatkowe.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NR 391554-2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie nr 160547 o zamówieniu publicznym: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn.”Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą”.

ogłoszenie o zamówienie nr 160547

SIWZ WYSTAWA STAŁA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ARANŻACYJNYCH

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie nr 244456-2013 o zamówieniu publicznym: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn.”Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ WYSTAWA STAŁA
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ARANŻACYJNYCH
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW
PROJEKT WYKONAWCZY

Zawiadomienie u unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie nr 116381 – 2013 o zamówieniu publicznym:

„Aranżacja wystroju sali reprezentacyjnej w zamku oświęcimskim wraz z holem w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowa 1 w Oświęcimiu”

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu nr-116381-2013

SIWZ
DOKUMENTACJA-PROJEKTOWA

Pozwolenia i decyzje

ZAPYTANIE NR 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

info o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja: udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem lokalu użytkowego przy ul. Zamkowej 1.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
REGULAMIN