30
Sierpnia
2018

Monografia – autorzy

Monografia miasta Oświęcimia nie powstałaby gdyby nie zespół wybitnych naukowców powołany przez redaktorów monografii, dr hab. Bożenę Czwojdrak (UŚ), dr hab. Kazimierza Miroszewskiego (UŚ), dr hab. Piotra Węcowskiego (UW).

Dwudziestu ośmiu badaczy naukowych z różnych ośrodków uniwersyteckich, przez dwa i pół roku pracując nad swoimi artykułami przeprowadzili różnorodne kwerendy źródłowe w głównych archiwach polskich (w Bielsku-Białej, Gnieźnie, Katowicach, Krakowie, Pszczynie, Warszawie i Wrocławiu), a także zagranicznych (w Budapeszcie, Brnie, Lwowie, Opawie, Ostrawie, Pradze i Wiedniu).

Badania przyniosły szereg nowych, nieznanych i ciekawych informacji na temat dziejów miasta i jej mieszkańców od czasów średniowiecznych aż do współczesności.

Poznajmy autorów monografii „OŚWIĘCIM – MIASTO POGRANICZA”.

Mgr Aleksander Zygmunt Babiński – oświęcimianin. Absolwent historii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W badaniach koncentruje się zachodniej rubieży okręgu krakowskiego w latach 1815-1855 oraz Galicji Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego.

Dr Aneta Borowik – historyk sztuki w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów. Od 2014 r. realizuje grant Narodowego Centrum Nauki pt. Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Dr hab. Marek Ferenc – historyk zajmujący się epoką wczesnonowożytną, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu historii Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku oraz dworów monarszych.

Dr hab. Sylwester Fertacz – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na najnowszej historii polskich kresów wschodnich i zachodnich (głównie Górny Śląsk), a także historii krajów Europy Zachodniej i idei jedności słowiańskiej w wiekach XIX i XX.

Dr hab. Maciej Fic – dydaktyk i popularyzator wiedzy historycznej. Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi badania z zakresu historii Polski XX wieku; problematyki kształcenia i popularyzacji wiedzy historycznej oraz historii kultury, nauki i oświaty w XX wieku. Współautor m. in. monografii miast: Bielska-Białej, Bierunia, Tychów, Katowic i Wilamowic.

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – adiunkt w Instytucie Historii (Zakład Historii Najnowszej). Jej zainteresowania naukowe dotyczą pograniczy narodowościowych (dawne Wielkie Księstwo Litewskie, Śląsk Cieszyński), życia społeczno-politycznego II Rzeczypospolitej, głównie województw wileńskiego i śląskiego oraz dziejów harcerstwa. Jest autorką książek: Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937) i Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939.

Dr Beata Kiszka – asystentka w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół onomastyki literackiej, antroponimii, stylistyki.

Mgr Dawid Madziar – ur. w 1989 r. w Katowicach. Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim. Zatrudniony w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku Instytutu Historii UŚ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na epoce napoleońskiej i dziejach wojskowości XIX-wiecznej.

Mgr Dominika Rychel – Mantur – ur. w Oświęcimiu. Obecnie zatrudniona jako asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na epoce Księstwa Warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem badań nad elitami politycznymi.

Dr hab. Andrzej Marzec – pracownik Zakładu Nauk Pomocniczych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na historii społeczno-politycznej późnośredniowiecznej Polski. Opublikował około sześćdziesięciu oryginalnych prac naukowych, w tym kilka książek (jako autor, współautor bądź redaktor).

Mgr Grzegorz Mądrzycki – urodzony w 1980 r. w Oświęcimiu. W 2005 r. ukończył Archeologię Powszechną i Pradzieje Polski na kierunku historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w okresie średniowiecza, a jego głównym zainteresowaniem naukowym są średniowieczne obiekty obronne Zachodniej Małopolski, archeologia miejska i numizmatyka średniowieczna. Od 2010 r. prowadzi własną firmę – „Pracownia Archeologiczna TURRIS”, świadczącą usługi archeologiczne. Od 2008 r. członek Klubu „Oświęcimska Starówka” (w latach 2012-2017 prezes), od 2009 r. „Społeczny Opiekun Zabytków” na powiat oświęcimski. Od 2011 r. członek (a od 2015 r. do chwili obecnej prezes) „Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej”.

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Autor 8 monografii i redaktor naukowy kolejnych 5. Opublikował ponad 150 publikacji naukowych na temat dziejów ziem polskich u schyłku Rzeczypospolitej i w epoce napoleońskiej. Koncentruje się też na dziejach polskich formacjach wojskowych w epoce Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego. Zajmuje się również historią Zagłębia Dąbrowskiego w epoce rozbiorów, a od stycznia 2018 roku jest dyrektorem Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego.

Mgr Piotr Pajor – historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowo zajmuje się funkcją i treściami ideowymi architektury średniowiecznej. Laureat Nagrody Miasta Krakowa 2015, stypendysta The Robert Anderson Research Charitable Trust i Narodowego Centrum Nauki.

Dr Henryk Palkij – absolwent historii w Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie. Zajmuje się dydaktyką historii, edukacją obywatelską i problematyką egzaminowania oraz badaniami z zakresu historii Polski nowożytnej.

Prof. dr hab. Jerzy Rajman – pisze prace z zakresu historii średniowiecza, szczególnie interesują mnie tematy z historii Górnego Śląska, Małopolski, kultu świętych, bożogrobców, historii Krakowa i organologii średniowiecznej.

 

Dr Tomasz Ratajczak – pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badacz architektury średniowiecznej, głównie rezydencjonalno-obronnej.

 

Prof. dr hab. Jerzy Sperka – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zajmuje się późnym średniowieczem, zwłaszcza dziejami Korony Polskiej za pierwszych Jagiellonów, Śląskiem i Rusią Czerwoną, oraz genealogią szlachecką. Autor ponad 100 artykułów i biogramów, 4 monografii.

Dr Jacek Szpak – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich badaniach zajmuje się kwestiami społecznymi i ekonomicznymi na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr klasztornych. Ponadto zajmuje się dziejami rodu Sapiehów z Krasiczyna. Jest autorem dwóch książek.

Dr Artur Szyndler /religioznawca/. Zajmuje się dziejami Żydów na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żydowskiej Oświęcimia. Pracuje w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Instytucie Politologii PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

Ks. Dr Mariusz Trąba – kapłan diecezji sosnowieckiej, pracownik naukowy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; dr nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Śląski), mgr teologii dogmatycznej (PAT w Krakowie). Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów. Obszary badań naukowych: dzieje Kościoła w XIX i XX wieku, Kościół katolicki wobec ustrojów totalitarnych, dzieje Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, dydaktyka historii.

Dr hab. Ewa Wółkiewicz – pracownik Zakład Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Zainteresowania badawcze – historia kościoła w średniowieczu i w czasach nowożytnych, historia miast na Śląsku.

Mgr Marta Piber – Zbieranowska – pracownik Instytutu Historii PAN w Warszawie, w latach 1998-2012 w Zakładzie Atlasu Historycznego, od 2012 r. w Zakładzie Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu; specjalizuje się w dziejach średniowiecznego i wczesno nowożytnego Mazowsza oraz geografii historycznej Polski i historii kartografii; jej zainteresowania badawcze koncentrują się również wokół kobiecych rządów regencyjnych w średniowiecznej Polsce i politycznej roli kobiet w tym okresie.

Mgr Michał Zbieranowski – w latach 1991-2014 pracownik Instytutu Historii PAN w Warszawie w Zakładzie Atlasu Historycznego, obecnie współpracownik w Zakładzie Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu IH PAN. Zajmuje się dziejami społeczno – gospodarczymi późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Mazowsza (zwłaszcza miast i mieszczaństwa), geografią historyczną Polski i historią kartografii; dziejami Szkotów na Mazowszu i Podlasiu.

Dr Dorota Żurek – adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzi badania nad miastami dawnego województwa krakowskiego w późnym średniowieczu, nad ich społeczeństwem i przestrzenią. Jest autorką monografii o Chrzanowie.

REDAKTORZY PUBLIKACJI:

Dr hab. Bożena Czwojdrak – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się genealogią szlachecką i możnowładczą, a także dworami monarchów w późnośredniowiecznej Polsce. Autorka kilkudziesięciu publikacji w tym trzech książek.

Dr hab. Prof. UŚ Kazimierz Miroszewski – zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów funkcjonowania aparatu represji, najnowszej historii Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Autor m. in. 7 prac zwartych i 65 artykułów naukowych. Współautor i redaktor naukowy Monografii Historycznej Żor (1945-1989), Myszkowa oraz Dąbrowy Górniczej.

Dr hab. Piotr Węcowski – pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w badaniu dziejów średniowiecza, nauk pomocniczych historii i historii historiografii XIX i XX wieku. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym trzech książek.

Wioletta Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu – historyk.