Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że Muzeum Zamek w Oświęcimiu powołało Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem zapewniony jest:

 • pod adresem poczty elektronicznej iod@muzeum-zamek.pl
 • listownie na adres: ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim
 • telefonicznie pod numerem tel. 33 842-44-27.

W przypadku gdy  Muzeum Zamek w Oświęcimiu  przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w świetle obowiązujących przepisów prawa jest Administratorem tych danych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób zgodny z przepisami prawa i bezpieczny.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@muzeum-zamek.pl, listownie na adres Administratora ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, telefonicznie pod numerem telefonu sekretariatu 33 842-44-27 w godzinach 8–16.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby: zawierania i realizacji umów i zleceń; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi składanych skarg; prowadzenia działalności statutowej.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od celów przetwarzania jest zawarta umowa, przepis prawa prawnie uzasadniony interes Administratora, który nie narusza praw i wolności osób oraz  zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  w zależności od celów przetwarzania mogą być: pracownicy Administratora; podmioty świadczące serwis i wsparcie dla Administratora; podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne i prawne; banki; podmioty prowadzące działalność  pocztową; rzeczoznawcy.
 6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7) ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku aby przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności  lub  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas: określony przepisami prawa; trwania umów, a po ich zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez czas trwania takich postępowań; w przypadku zgody, do czasu jej odwołania.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest: dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane; wynika z przepisów prawa; wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który nie narusza praw i wolności osób.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jedynie w przypadku  prowadzenia analizy zalegania z zapłatą i wysyłaniem wezwań do zapłaty.
 13. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Informacja dodatkowa:

Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator przekaże Państwu w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych.