Regulamin Nocy Muzeów

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
REGULAMIN WYDARZENIA
NOC MUZEÓW
1. CEL IMPREZY
·Noc Muzeów, to wielka kulturalna impreza o zasięgu europejskim, w Polsce obecnie
bierze w niej udział już kilkadziesiąt miast i setki instytucji, w tym miasto Oświęcim.
·Popularyzacja i promocja placówek kulturalnych, ukazanie Muzeum jako miejsca
niezwykle ciekawego i atrakcyjnego dla współczesnych zwiedzających.
·Propagowanie historii i dziedzictwa ziemi oświęcimskiej, popularyzacja zachowanych
zbiorów i pamiątek historycznych związanych z historią Miasta Oświęcim.
2. ORGANIZATOR IMPREZY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1
32-600 Oświęcim
3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
· 18 maja 2019
· W godzinach 17:00 – 24:00
· Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1 oraz oddział Ratusz, Rynek Główny 2
4. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH w Z
5. WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
· Wioletta Oleś tel. 728 992 712
· Magdalena Mrówka tel. 728-839-220
· osoby odpowiedzialne ze strony Organizatora do przygotowania warsztatów: Monika
Sitek, Katarzyna Krajewska – Burbeło, Agata Michałek
6. PORZĄDEK i BEZPIECZEŃSTWO
· Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej
osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
· Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi opiekę.
· Zobowiązuje się do przestrzegania zasad bhp i p.poż. obowiązujących w Muzeum.
· Zakazuje się uczestnikom imprezy:
a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i
rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym,
społecznym, itp.;
b) rzucania przedmiotami;
c) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy,
a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy;
d) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
· W imieniu Organizatora za porządek podczas przedsięwzięcia odpowiadać będą
służby ochroniarskiej. Uczestnicy mają obowiązek dostosować się do uwag i poleceń
służby porządkowej oraz Organizatorów.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
· Uczestnicy-widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność;
· W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo
zmienić program imprezy,
· Udział w imprezie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu;
· Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu oraz zmian w programie imprezy.
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Udział w Imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum na potrzeby Imprezy
w celach marketingowych, promocyjnych (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, Dz. Urz. UE L z 4.05.2016.).
b) Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu
z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, reprezentowane przez Dyrektora –
Wiolettę Oleś.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności
statutowej Muzeum Zamek w Oświęcimiu w celach marketingowych,
promocyjnych, statystycznych.
d) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie
informację lub uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.